Webdesign by newIP
Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
Weetjes

Boeken vertaald door Peter Meeuse

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Peter Meeuse is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Dit is de belangenorganisatie van ruim 1500 professionele tolken en vertalers in Nederland.

Als NGTV-vertaler houdt hij zich aan de volgende erecode:

1. Leden van het NGTV stellen bij elke opdracht hun gehele kennis en bekwaamheid in dienst van hun opdrachtgever, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die de taak van vertaler of tolk hun oplegt.

2. Leden van het NGTV nemen slechts opdrachten aan waartoe zij de vereiste kennis en bekwaamheid bezitten.

3. Leden van het NGTV zorgen ervoor, door middel van deskundigheids- bevorderende activiteiten, dat zij hun kennis en bekwaamheid op hun eigen vakgebied op peil houden.

4. Op grond van de vertrouwenspositie die zij innemen en de dienst- verlenende rol die zij vervullen, gedragen leden van het NGTV zich op een waardige wijze.

5. Leden van het NGTV dekken de door hen afgeleverde vertaling met hun naam en dragen er dus de gehele verantwoordelijkheid voor.

6. Leden van het NGTV geven slechts door henzelf vervaardigde vertalingen voor de hunne uit.

7. Leden van het NGTV nemen strikte geheimhouding in acht ten aanzien van wat in en door de uitoefening van hun functie als vertaler of tolk te hunner kennis komt.

8. Leden van het NGTV onthouden er zich van, zichzelf of derden te bevoordelen door gebruik te maken van wat in en door de uitoefening van hun functie als vertaler of tolk te hunner kennis komt.

9. Leden van het NGTV onthouden zich van iedere onwaardige vorm van reclame of concurrentie.

10. Leden van het NGTV onthouden er zich van, wanneer zij vertaal- of tolkwerkzaamheden als onderaannemer verrichten, om rechtstreeks in relatie te treden met de opdrachtgever.